Eesti keel

Psühholoogiakoolitused

Psühholoogiakoolituse teemade valikul oleme lähtunud seniste  suurimate tellijate - koolide ja lasteaedade töö spetsiifikast lähtudes. Vastavalt sellele on kujundatud ka erinevad moodulid, mida näete allpool.  Klient saab vabalt valida, milliseid teemasid ta soovib enam käsitleda ja millises mahus. Ühe koolituspäeva maksimaalseks pikkuseks võiks olla 8 akadeemilist tundi. Kuna psühholoogiakoolituse temaatikasoovid ja gruppide suurused on alati erinevad, on lähenemine  igale õpperühmale individuaalne. Koolituste hind on seepärast kokkuleppeline. Täpsemaid soove ootame kas tagasiside lehe ,, kontakt" kaudu, meiliga aadressile: raivo@kolmasaste.ee või telefonile 50 88225 

 

Mõned võimalikud psühholoogia-alased koolituse teemad koolide ja lasteaedade pedagoogidele

 

1. Suhtlemisoskuste arendamine õpetaja rollis

 

Võimalikud käsitletavad teemad:

-          Suhtlemine õpetajana igapäevatöös. Sooritusoskused ja tõlgendamisoskused.

-          Suhtlemine erivanuses lastega ja suhtlemise tasandid.

-          Erinevad suhtlemise stiilid. Agressiivne, alistuv ning kehtestav käitumine.

-          Kehtestamistehnikad ja nende kasutamine igapäevatöös.

-          Suhtlemine lastevanematega ja peredega.

-          Vestluse juhtimine. Küsimuste esitamine. Partneri ootuste, vajaduste mõistmine.

-          Selge eneseväljendamine.

-          Suhtlemine raske partneriga.

-          Toimetulek konfliktsituatsioonides

-          Telefonisuhtlus

-          Kuidas suhelda nii, et enesele mitte liiga teha

 

2. Kriis ja psühholoogiline esmaabi koolis ja lasteaias

 

Võimalikud käsitletavad teemad:

-          Ohusituatsioonid ja kriisiolukorrad koolis.

-          Inimeste tavapärased reaktsioonid kriisiolukordades (laste ja täiskasvanute erinevus)

-          Suhtlemine kriisireaktsioonis inimestega.  

-          Mida teha, kui õpetajana märkad traumeeritud last?

-          Mida teha, kui koolis on juhtunud midagi traumeerivat?

-          Laste lein.

-          PTSD – traumajärgne stressihäire

-          Psühholoogiline esmaabi koolis - mis ja kuidas.

-          Süsteemisisese psühholoogilise abi korraldamine. Asutuse sisene debriefing, defusing süsteem.  

-          Psühholoogilise debriefingu astmed, reeglid, põhimõtted.

-          Toimetulek iseenda reaktsioonidega ja läbipõlemise vältimine

 

3.  Toimetulek stressiga ja läbipõlemise vältimine

 

Võimalikud käsitletavad teemad:

-          Õpetaja roll. Tööstress. Stressorid õpetaja töös.

-          Professionaalne läbipõlemine (burn out) ja kuidas seda ära tunda.

-          Toimetulek stressi ja läbipõlemisega.

-          Toimetulek mina-tasandil.

-          Toimetulek meeskonna-tasandil. Supervisioon, kovisioon.  

 

4. Meeskonnatöö  

 

Võimalikud käsitletavad teemad:

 

-          Meeskond või grupp.  Meeskonnatöö eesmärgid ja lähtekohad.

-          Inimeste erinevused meeskonnas ja vastastikune mõjutamine.

-          Meeskonna kujunemine ja usalduse loomine.

-          Minu roll oma meeskonnas. Mida minult oodatakse? Mida ootan teistelt? Minu ressursid ja arenguruum. Tagasiside andmine ja vastuvõtmine.

-          Meeskonna eesmärgid. Koostöö olulisus eesmärkide saavutamisel.

Meeskonnatöö analüüs. Tugevused ja nõrkused. Ressursid ja vahendid.  

-          Probleemid ja konfliktid meeskonnas. Konfliktisituatsioonid ja nendega toimetulek. Erinevad suhtlemisstiilid ja lahendusstrateegiad.  

-          Ühise tulevikunägemuse loomine. Hästi formuleeritud eesmärkide püstitamine, sellest tulenevalt iga meeskonnaliikme roll, eesmärgid ja ülesanded. Konkreetse tegevusplaani väljatöötamine.

 

5. Grupitöö

 

-          Grupiöö. Rühma(grupi)töö omapära (vajadused, võimalused)

-          Vastastikune mõjutamine grupis.

-          Grupi arenguetapid.  

-          Rollid grupis.  

-          Klass kui grupp.

-          Rühmade juhtimiseks vajaliku oskused ja omadused.

-          Tööprotsess rühmas ja selle juhtimine

 

Kohtumised toimuvad aktiivõppe vormis, kus lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutuste ja aruteludega.

Kõik kirjasolevad koolituse teemad võivad kujuneda omaette koolituseks. Vajalikud rõhuasetused selguvad peale dialoogi koolituse tellijaga.

Täname ja kohtumiseni!

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst. 2

raivo@kolmasaste.ee

tel. 50 88225