Eesti keel

Koostöö lastevanematega ja suhtlemisoskused õpetajatöös

Õppekava nimetus:

Koostöö lastevanematega ja suhtlemisoskused õpetajatöös

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused õpetajatöös vajalikest koostöö- ja suhtlemisoskustest õpilaste ja lastevanematega. 

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb toimivaks suhtlemiseks vajalikke tegureid

• oskab suhelda õpilaste ja lastevanematega professionaalselt ja lahendada keerulisi suhtlemisolukordi 

 

 

Õppesisu:

  • keerulised suhtlemissituatsioonid õpetajatöös
  • teadlikkus oma mõjust ja iseendast kui suhtlejast
  • õnnestumiseks kasulikud tõekspidamised
  • kuulamisoskus
  • selge eneseväljendus
  • tagasisidestamine
  • koostööoskus
  • enesejuhtimisoskused

 

 Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)