Eesti keel

Z-põlvkond ja motiveeriva õpikeskkonna loomine

Õppekava nimetus:

Z-põlvkond ja motiveeriva õpikeskkonna loomine

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal, lapsevanemad

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised kaasaja õppija õpimotivatsiooni mõjutavatest teguritest ning õpimotivatsiooni toetavatest tegevustest õpikeskkonnas

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb sisemise ja välise motivatsiooni teooriat ja mõju õppimisele

• tunneb kaasaja Z-õppija eripära ja on kogenud õpimotivatsiooni toetavaid meetodeid

• tunneb kujundava hindamise põhimõtteid ja mõju õpimotivatsioonile

 

 

Õppesisu:

Sisemise ja välise motivatsiooni mõju õppimisele.

XYZ-põlkonnad ja nende õppimise erpärad.

Õpimotivatsioon ja seda toetav õpetamine. Meetodid. 

Õhinapõhise õppimise toetamine kujundava hindamise kaudu.

 

Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)