Eesti keel

Õpilase vaimse tervise toetamine koolis

Õppekava nimetus:

Õpilase vaimse tervise toetamine koolis

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised vaimse tervise mõjust õpilase arengule ning oskused õpilaste heaolu toetamiseks

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb vaimse tervise mõistet, õpilaste stressi ennetamise ja leevendamise võimalusi

• oskab toetada õpilaste arengu ja heaolu koolikeskkonnas

 

 

Õppesisu:

1)      mis on vaimne tervis?

2)      millest sõltub vaimne tervis?

3)      vaimne tervis ja koolikeskkond

4)      vaimse tervise probleemide ennetamine ja leevendamine koolis

5)      heaolu hindamine koolikeskkonnas

 

 

Õppemeetodid: Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)