Eesti keel

Õppekorralduse alused

Kolmas Aste OÜ  registrikood 10880433 , on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 154380 )

 

1.     Üldsätted

 1.1 Kolmas Aste OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

 1.2 Kolmas Aste OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

 1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

 1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

 1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

 1.6 Koolitused toimuvad üldjuhul  grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

 1.7 Õppetöö toimub eesti või vene keeles

 1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab Kolmas Aste OÜ kodulehelt

 1.9 Kolmas Aste OÜ  ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastuste eest.

 2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

 2.1 Kolmas Aste OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiate siit?

3.1 Korraldame koolitusi erinevates õppekavarühmades.

 Haridusasutusele

1.       Muuda õppetund huvitavaks

2.       Õpetaja eneseanalüüs

3.       Erivajadusega õppija koolis/lasteaias

4.       Vägivaldse konflikti vältimine koolis

5. Koostöö keerulise lapsevanemaga koolis, lasteaias

6. Kujundav hindamine

7. Kaasav haridus

8. Koostöö lapsevanematega

9. Stress õpetajatöös

10. Õpetaja motivatsioon

 

Ametikoolitused, tööohutus, esmaabikoolitused

1.       Hooldustöötaja koolitus tase 3

2.       Tõstuki-, korvtõstuki- ja teleskooptõstukijuhi koolitus

3.       Euroliidu tööohutusalased koolitused

4. Esmaabikoolitus

5. Epilepsia ja muud rasked taedvuse kaotused

 

Juhtimine ja ettevõtlus

1. Finanstjuhtimine ja raamatupidamine

 

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda kodulehe, e-maili, Facebooki või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot Kolmas Aste OÜ  kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab Kolmas Aste OÜ  registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta.

4.2.3 Kolmas Aste OÜ-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas  vajadusel muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

4.2.4 Kolmas Aste OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Kolmas Aste OÜ  poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel  on võimalik arve tasumine ka pärast koolitust.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab Kolmas Aste OÜ läbi üksikjuhtumipõhiselt.

6.3 Osaleja on õigus arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

6.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. 100% auditoorse õppetöö läbimine on kindlasti nõutud kohustuslike ja ohutusalaste koolituste läbimisel.

6.5 Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

7. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

7.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust ja avaldab selle Kolmas Aste OÜ  kodulehel.

7.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.

7.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.5 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata Kolmas Aste OÜ poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.7 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Kolmas Aste OÜ täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7.8 Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik kolmandatele  osapooltele.

Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine:

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Kolmas Aste OÜ  kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 4-2 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 100% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Alternatiivina tagastatakse soovi korral 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev enne koolituse toimumist või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Tööpäevade hulka arvatakse esmaspäev - reede.

8.6 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui Kolmas Aste OÜ-letekivad sellega seoses kulud (näiteks kliendipoolse hilise teavitamise korral peab Kolmas Aste OÜ  tasuma ruumi, toitlustuse, transpordi, koolitaja, trükkimise vms leppetrahvid, kulud tervenisti või osaliselt), siis need kulud kuuluvad kliendi poolt tasumisele.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada Kolmas Aste OÜ  kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist Kolmas ASte OÜ tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara

9.2.2 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt

9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele

9.2.4 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Kolmas Aste OÜ  töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele

9.2.5 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist. 

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja Kolmas Aste OÜ-le. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Kolmas Aste OÜ kirjaliku loata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning  Kolmas Aste OÜ peab nende üle arvestust.

 

11.2 Kolmas Aste  OÜ tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

  • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

  • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

  • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

  • õppekava nimetus;

  • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

  • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

  • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

 

11.3 Esmaabi  koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

 

13. Kliendisuhtlus

 

13.1 Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.

 

13.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud Kolmas Aste OÜ kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

13.3 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda raivo@kolmasaste.ee

14. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

14.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

14.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksu tagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

15. Vääramatu jõud

 

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub JK kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

16.Vaidluste lahendamise kord

Kolmas Aste OÜ  ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.