Eesti keel

ÕPETAJA MOTIVATSIOON

Õppekava nimetus:

ÕPETAJA MOTIVATSIOON

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija teadlik oma töömotivatsiooni mõjutavatest teguritest ning omandanud enesejuhtimisoskused, mis toetavad töömotivatsiooni.  

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb töömotivatsiooni mõjutavaid tegureid

• oskab oma töömotivatsiooni juhtida

 

 

Õppesisu:

Motivatsiooni olemus. Motivatsiooni mõjutavad tegurid.   

Muutusteks vajalik motivatsioon.

Enesejuhtimisoskused.

 

Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)