Eesti keel

Õppimiskeskne õpetamine ehk muutunud õpikäsitus

Õppekava nimetus:

Õppimiskeskne õpetamine ehk muutunud õpikäsitus

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h-12h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised õppimiskeskset õpetamisest ja oskab (12h koolitus) rakendada meetodeid õppijatest lähtuvaks õppetegevuse läbiviimiseks

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb õppimiskeskse õpetamise põhimõtteid ja nende aluseks olevaid aju-uuringute tulemusi  

• oskab toetada õpilaste arengut ja õppimist toetavat keskkonda

 

 

Õppesisu:

  • mis on õppimine ja seda takistavad asjaolud
  • õppijate individuaalsus ja selle arvestamine õpetamisel
  • erivajadusega laps
  • ajuehitusest ja -uuringutest tulenevate õppimist soodustavate tingimuste loomine
  • õpioskused
  • õppimist  ja loovust toetavad meetodid

 

 

Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

 Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)